Prinášame vám postupne odpovede na niektoré z otázok poslucháčov, ktoré ste položili našim lektorom počas posledných konferencií prostredníctvom aplikácie sli.do.

Ak máte iné otázky, prosím využite formulár na odoslanie otázky uvedený na konci elektroporadne

Môžete mi vysvetliť ako správne písať označenie noriem v správach o odborných prehliadkach a odborných skúškach a v technickej dokumentácii? Zo svojej praxe môžem konštatovať, že napísaná norma nemá rok vydania a to ani vo vyjadreniach inšpektorov. Je treba uvádzať  v správach aj už neplatné normy, ktoré boli pred časom zrušené?

Odpovedá Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce:

V technickej dokumentácii,  v revíznych správach  v protokoloch o skúškach a pod. elektrotechnici uvádzajú použité technické normy. Za normou však neuvedú z rozličných dôvodov jej rok vydania. Častokrát sa norma zmení, ktorá má rovnaké označenie aj rovnaký názov, ale môže sa od pôvodnej normy hodne líšiť. Aby sa dalo identifikovať, ktorú normu mal technik na mysli, je treba za ňou uviesť dvojbodku a rok jej vydania, napr. STN 33 2000-4-41: 2019, STN EN 61439-3: 2012, STN EN IEC 61851-1: 2019 a pod. Napríklad len jedna zo základných noriem STN 33 2000-4-41 bola vydaná v roku 2000, v roku 2007 a 2019.  Ďalšou častou chybou v označovaní je to, že sa uvedie napríklad: Norma STN EN 62305. Toto nie je norma, ale ide o súbor noriem (zložený zo 4 noriem, ich rok vydania je rozdielny). V danom prípade musíme uviesť – súbor noriem STN EN 62305 a roky vydania sa neuvádzajú.

Zrušené neplatné normy však nezahadzujeme, môžu sa nám hodiť, keď posudzujeme zariadenie v prevádzke, ktoré bolo dané do užívania v čase, keď tie-to normy platili a podľa nich ho hodnotíme, avšak s dodatkom v celkovom posudku, že elektrické zariadenie je spôsobilé len do doby najbližšej rekonštrukcie.  Nesmie sa zabúdať na to, že dokumentácia musí byť založená po celú dobu životnosti stavby (zariadenia) a z dokumentácie musí byť jasné, podľa akej normy ju musíme posudzovať.


Máte iné otázky? Napíšte nám, odpovede uverejníme v elektroporadni


    *Povinné údaje, pred odoslaním je potrebný súhlas so zásadami ochrany osobných údajov