Dátum Miesto udalosti
od 7. júna 2022
do 9. júna 2022
Grand hotel Bellevue****
Horný Smokovec 21,
062 01 Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program 6. 6.

 • 16:00 - 19:00

  Praktický workshop Vodiče HVI (1)

  Zabezpečuje: spoločnosť DEHN

 • 17:30 - 19:00

  Praktický workshop Realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok

  Zabezpečuje: spoločnosť OBO Bettermann

 • 19:00 - 21:00

  Večera pre ubytovaných

 • do 22:00

  Možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb Grand hotela Bellevue****

Dátum

7. júna 2022 - 9. júna 2022

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program 7. 6.

 • 07:00 - 09:00

  Raňajky pre ubytovaných

 • 08:00 - 09:15

  Prezentácia účastníkov v Grand hoteli Bellevue Horný Smokovec, ubytovanie

 • 09:15 - 09:30

  Otvorenie konferencie, úvodný príhovor s organizačnými pokynmi

  Mgr. Petra Bartošková, konateľka ELEKTRO MANAGEMENT s.r.o., organizačný garant konferencie

 • 09:30 - 10:30

  Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) VTZE nielen z pohľadu teórie, ale najmä z pohľadu praxe revízneho technika

  Anotácia:
  Prednáška je zrozumiteľným a prehľadným sprievodcom pri vykonávaní OPaOS VTZE. Budú v nej vysvetlené postupy stanovené v STN 33 2000-6: 2018 a ku každej problematike si lektor pripravil názornú video ukážku z vykonaného merania. Tieto videá budú doplnené komentárom k danému meraniu s upozornením na vyvarovanie sa možných chýb pri tejto činnosti. Cieľom prednášky je nielen revíznym technikom zopakovať princípy overenia bezpečnosti VTZE odbornou prehliadkou a odbornou skúškou, ale aj ukázať širokej verejnosti zoblasti elektro mieru zodpovednosti revízneho technika pri overovaní bezpečnosti VTZE, najmä aké úsilie a zručnosti musí na túto činnosť vynaložiť a tiež investovať nemalé finančné prostriedky do vybavenia meracími prístrojmi a čas do pravidelného vzdelávania.
  Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A

 • 10:35 - 11:35

  OPaOS (Revízie) systémov ochrany pred bleskom na fotovoltických aplikáciách

  Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, riaditeľ kancelárie DEHN+SE pre Slovensko, člen klubu ILPC

 • 11:40 - 12:15

  Ochrana fotovoltických aplikácií z pohľadu poisťovní

  Ing. Eva Stoklasová, zakladateľka a riaditeľka Slovenskej akadémie poisťovníctva

 • 12:15 - 13:30

  Obed

 • 13:30 - 14:15

  Návrh koncepcie trás na TDEE a požiarne prestupy a upchávky

  Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o., člen klubu ILPC

 • 14:20 - 15:10

  Bezpečná elektrická inštalácia – bežná prax a časté chyby

  Anotácia:
  Bezpečná spoľahlivá inštalácia je tam, kde je na prípustnú mieru znížené riziko. V zmysle štandardov je to riziko ohrozenia procesu, majetku, osôb alebo hospodárskeho majetku. Management rizika je závislý na zisťovaní rizík, ktoré sa vzťahujú na zabezpečenie spoľahlivosti inštalácie, zodpovednosti za škody, bezpečnosti a tiež na vplyv na životné prostredie. Riziko je spojené s každým projektom, s každým procesom. Management rizika je nedeliteľnou súčasťou procesov vzťahujúcich sa na výsledok projektu.
  Ing. Edmund Pantůček, súdny znalec v odbore elektrotechnika a elektronika, konateľ Antirisk - EMC

 • 15:15 - 18:00

  Praktický workshop Vodiče HVI (2)

  Zabezpečuje: spoločnosť DEHN

 • 15:30 - 18:00

  Praktický workshop Realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok

  Zabezpečuje: spoločnosť OBO Bettermann

 • 10:00 - 16:00

  Súťažný workshop Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration System – RiPanel

  Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

 • 19:00 - 23:00

  Raut a spoločenský večer

 • do 22:00

  Možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb Grand hotela Bellevue****

Dátum

7. júna 2022 - 9. júna 2022

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program 8. 6.

 • 07:00 - 09:00

  Raňajky pre ubytovaných

 • 09:00 - 12:00

  Praktický workshop Vodiče HVI (3)

  Zabezpečuje: spoločnosť DEHN

 • 10:00 - 15:00

  Súťažný workshop Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration System – RiPanel

  Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

 • 09:00 - 09:45

  Praktické poznatky z revízií elektrických inštalácií a bleskozvodov zo súčasnosti z pohľadu súdneho znalca

  Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce, člen klubu ILPC, člen TK 84 pri ÚNMS SR, elektrotechnik špecialista na projekty VTZE, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B

 • 09:50 - 10:35

  Predikcia a sledovanie stavu zariadenia s využitím frekvenčného meniča

  Anotácia:
  Prednáška sa zameria na diagnostiku a kontrolu stavu zariadení v 3 oblastiach:
  • v oblasti elektrického stavu pohonu so zameraním na izolačné stavy
  • v oblasti vibrácií stroja na základe normy ISO13373 pre monitorovanie stavu zariadení a diagnostiku strojov a ISO10816/20816 pre meranie a klasifikáciu mechanických vibrácií
  • tretia oblasť sa zameriava na monitorovanie výkonovej obálky strojov.
  Všetky tri oblasti sa prevádzkujú v spojení s frekvenčnými meničmi.
  Ing. Josef Konečný, aplikačný inžinier Danfoss s.r.o.

 • 10:35 - 11:00

  Prestávka

 • 11:00 - 12:00

  Riešenia elektromobility Schneider Electric

  Anotácia:
  Oboznámenie sa s aktuálnou problematikou nabíjania elektromobilov a riešenie od firmy Schneider Electric zamerané na inštaláciu, riadenie a správu nabíjania pre rodinné domy, bytové domy a komerčné budovy, prípadne verejnú infraštruktúru.
  Ing. Leoš Kabát, obchodno-technický manažér Schneider Electric CZ

 • 12:00 - 13:15

  Obed

 • 13:15 - 14:15

  Riziká z chybne či nedostatočne vykonaných OPaOS v priebehu realizácie stavby a potreba prítomnosti revízneho technika počas výstavby

  Ing. Juraj Galba, MBA, projektant a revízny technik elektrických zariadení

 • 14:20 - 15:20

  „PÊLE-MÊLE“ podivuhodných otázok v praktickej elektrotechnike

  Anotácia:
  V prednáške lektor prinesie odpovede na otázky (ne)elektrotechnikov na sociálnych sieťach, v diskusných skupinách a na internete z rôznych oblastí elektrotechniky. Odpovede budú poukazovať na fyzikálne a normatívne predpisy. Uvedú sa aj príklady na možné riešenia (ne)riešiteľných „problémov“.
  Pozn.: pêle-mêle [vysl. pélmél] neskl. stred. (franc.) zmes, rozličnosti, „zo všetkého niečo“
  Ing. Rudolf Štober, , elektroprojektant a revízny technik VTZE, špecialista na ochranu pred bleskom, člen TK 43 pri ÚNMS SR

 • 15:20 - 15:30

  Prestávka

 • 15:30 - 16:30

  Rady a odporúčania pre revíznych technikov VTZE z pohľadu právnych predpisov a praktických požiadaviek na ich činnosť

  Ing. Michal Horňak, revízny technik VTZ elektrických, tlakových, zdvíhacích a plynových, externý expert Slovenskej národnej akreditačnej služby pre inšpekčné orgány v oblasti elektrických zariadení a strojárstva

 • 16:30 - 16:45

  Tombola, vyhodnotenie súťažného workshopu, ukončenie prednáškovej časti konferencie

 • 18:30 - 21:00

  Večera pre ubytovaných

 • do 22:00

  Možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb Grand hotela Bellevue****

Dátum

7. júna 2022 - 9. júna 2022

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program 9. 6.

 • 07:00 - 08:30

  Raňajky

 • 08:30 - 13:00

  Odborná exkurzia na vysielač na Kráľovej holi

  K vysielaču sa pôjde autobusom. Autobus pôjde od hotela Bellevue, pristúpiť je možné aj v obci Šumiac.

 • 13:00

  Koniec exkurzie

  Odchod domov, resp. ku Grand hotelu Bellevue****, možnosť individuálnej prehliadky tatranskej prírody

Dátum

7. júna 2022 - 9. júna 2022

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Dátum

7. júna 2022 - 9. júna 2022

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Sprievodný program

 1. Výstavky domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení

 2. Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov

   

 3. Výstava starých meracích prístrojov

 4. Praktický workshop Vodiče HVI

  Interaktívna forma vzdelávania pre všetkých projektantov, montážnych a revíznych technikov, ktorí sa chcú nielen dobre orientovať v ochrane pred bleskom využívajúc vodiče s vysokonapäťovou izoláciou. Workshop sa skladá z teoretickej a z praktickej časti, kedy každý z účastníkov bude mať možnosť si problematiku doslova ohmatať a vyskúšať, aké jednoduché je vytvárať funkčné riešenie v súlade s aktuálnou technickou úrovňou.

   

   

  Zabezpečuje: spoločnosť DEHN

  POČET VOĽNÝCH MIEST NA WORKSHOP BOL OBSADENÝ.

 5. Praktický workshop Realizácia prestupov a protipožiarnych upchávok

  Workshop je zložený z 5 stanovíšť s reálnymi ukážkami prestupov, pričom každú sekciu vedie vyškolený odborný zamestnanec firmy OBO Bettermann, ktorý účastníkov uvedie do problematiky fungovania jednotlivých výrobkov zo skupiny BSS. Praktickú skúsenosť získajú účastníci pri montáži nasledujúcich výrobkov: maltová upchávka PYROMIX, mäkké upchávky PYROPLAE Fibre, protipožiarna pena PYROSIT NG, podušková upchávka PYROBAG, penové bloky PYROPLUG Block a rúrková manžeta PYROCOMB. Po absolvovaní obdržia účastníci certifikát, ktorý oprávňuje držiteľa vykonávať zhotovenie požiarnych konštrukcií s použitím protipožiarnych systémov OBO Bettermann.

   

   

  Zabezpečuje: spoločnosť OBO Bettermann

   

  POČET VOĽNÝCH MIEST NA WORKSHOP BOL OBSADENÝ.

 6. Súťažný workshop Konfigurácia rozvádzačov v Rittal Configuration System – RiPanel

  Každý účastník konferencie si v rámci súťažného workshopu môže vyskúšať v online platforme RiPanel nakonfigurovať IE/IT rozvádzač, ich modifikácie a príslušenstvo. Účastník workshopu dostane 3D zadanie, ktoré bude musieť podľa RiPanel nakonfigurovať čo najpresnejšie.

  Každý súťažiaci, ktorého konfigurácia bude správna, dostane darček od spoločnosti Rittal a zároveň bude zaradený do žrebovania o hodnotnú cenu.

   

   

  Zabezpečuje: spoločnosť Rittal

 7. Odborná exkurzia na vysielač na Kráľovej holi

  Tento najvyššie položený vysielač (TVS) na šírenie televízneho signálu v strednej Európe (1946 m n.m.) je v prevádzke od roku 1960. V súčasnosti slúži na vysielanie TV signálu v už novom DVB-T2 formáte, vysielanie rozhlasového FM signálu, ako magistrálna trasa na dopravu signálov pre ďalšie vysielače a na rádiové trasy mobilných operátorov a iných telekomunikačných spoločností. Objekt je napájaný elektrickou energiou z dvoch VN liniek, z obce Šumiac a Telgárt. So sprievodcami z prevádzkovej spoločnosti Towercom si budeme môcť pozrieť VN rozvodňu, NN rozvodňu, náhradný zdroj elektriny a samotné technológie vysielačov. K vysielaču sa pôjde autobusom. Autobus pôjde od hotela Bellevue, pristúpiť je možné aj v obci Šumiac.

   

  POČET VOĽNÝCH MIEST NA ODBORNÚ EXKURZIU BOL OBSADENÝ.

 8. Sprievodný program pre dámy

  7. 6. vlasové poradenstvo a kurz osobného líčenia
  8. 6. módne a imidžové poradenstvo

  Zabezpečuje: salón Perfect Style Bratislava

 9. Individuálne využitie wellness a ďalších relaxačných a športových služieb Grand hotela Bellevue****

Dátum

7. júna 2022 - 9. júna 2022

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Organizačné pokyny

1. ÚČASTNÍCKY POPLATOK

150 € s DPH / osoba pri úhrade do 23. 5. 2022
170 € s DPH / osoba pri úhrade od 24. 5. 2022 zahŕňa:

 • Účasť na všetkých prednáškach a workshopoch
 • Konzultácie s lektormi a vystavovateľmi
 • Obed formou bufetu  7. a 8. 6. 2022
 • Raut 7. 6. 2022
 • Občerstvenie
 • Osvedčenie o absolvovaní konferencie
 • Elektronický zborník prednášok

Účastnícky poplatok fakturuje spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT s.r.o.

Ak prídete s rodinným príslušníkom, ktorý sa nezúčastní konferencie, účastnícky poplatok zaň neuhrádzate.

 

2. UBYTOVANIE ZA ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK (so zľavou 60% z bežnej ceny) v Grand hoteli Bellevue****  je potrebné rezervovať priamo v našom e-shope.

Jednolôžková izba:        114 € / osoba / noc

Dvojlôžková izba:            79 € / osoba / noc  (v prípade obsadenia dvojlôžkovej izby jednou osobou bude účtovaný doplatok za cenu jednolôžkovej izby)

 • v cene ubytovania (bez DPH) je miestna daň, raňajky, večera formou rautu,  vstup do wellness, parkovanie, wifi

 

3. ODBORNÁ EXKURZIA na vysielač na Kráľovej holi sa uskutoční 9. 6. 2022

Cena odbornej exkurzie  je 15 €/ osoba bez DPH.

Ubytovanie a odbornú exkurziu fakturuje spoločnosť MH ECONOMY, s.r.o.

 

Po vložení vstupenky, rezervovaní ubytovania alebo odbornej exkurzii do košíka je potrebné košík následne odoslať. Po správnom odoslaní košíka Vám príde do e-mailu potvrdenie objednávky, vstupenka a v prípade platby vopred aj zálohová faktúra. Pokiaľ nepríde email, prosím skontrolujte priečinok spam, prípadne si môžete overiť objednávku po prihlásení do Môjho účtu na našom webe a na tel. čísle 0905 211 728.

Dátum

7. júna 2022 - 9. júna 2022

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Pozvánka na konferenciu ELTECH SK 2022

Pozvánka ELTECH SK 2022 Súbor PDF

Dátum

7. júna 2022 - 9. júna 2022

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Generálny partner

Oficiálni partneri

Mediálni partneri

V roku 2022 pre vás pripravujeme ešte tieto konferencie

XI. STRETNUTIE ELEKTROTECHNIKOV JUŽNÉHO SLOVENSKA

Viac informácií