Dátum Miesto udalosti
od 6. júna 2023
do 8. júna 2023
Grand hotel Bellevue****
Horný Smokovec 21,
062 01 Starý Smokovec

Cena

od 190 €

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program 5. 6.

 • 14:00 - 17:00

  Prezentácia účastníkov v Grand hoteli Bellevue Horný Smokovec, ubytovanie

 • 15:00 - 16:30

  Praktický workshop: Merania pri vykonávaní OPaOS VTZE (1)

  Zabezpečuje: Radoslav Rieger,revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A

 • 17:00 - 18:30

  Praktický workshop: Merania pri vykonávaní OPaOS VTZE (2)

  Zabezpečuje: Radoslav Rieger,revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A

 • 16:00 - 19:00

  Praktický workshop: Zásady správnej inštalácie vodičov HVI v systémoch LPS (1)

  Zabezpečuje: spoločnosť DEHN s.r.o.

 • 19:00 - 21:00

  Večera pre ubytovaných

 • do 21:00

  Možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb Grand hotela Bellevue****

Dátum

6. júna 2023 - 8. júna 2023

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Cena

od 190 €

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program 6. 6.

 • 07:00 - 09:00

  Raňajky pre ubytovaných

 • 08:00 - 09:30

  Prezentácia účastníkov v Grand hoteli Bellevue Horný Smokovec, ubytovanie

 • 09:15 - 09:30

  Otvorenie konferencie, úvodný príhovor s organizačnými pokynmi

  Mgr. Petra Bartošková, konateľka ELEKTRO MANAGEMENT s.r.o., organizačný garant konferencie
  Jan Hájek, konateľ DEHN s.r.o.

 • 09:30 - 10:15

  Batériové úložisko, fotovoltika a protipožiarne opatrenia - správna cesta k obnoviteľným zdrojom energie a úsporám

  Ing. Július Száraz, CEO LED.sk group

  Anotácia:
  Batériové úložisko doplnené riadiacimi prvkami prepojenými na nákup energií spolu s fotovoltikou sa čoraz viac uplatňujú v implementácii obnoviteľných zdrojov energie.
  Avšak aj tu platia STN a je potrebné za zoberať aj „nepopulárnymi“ a bezpečnostnými opatreniami tak, aby prevádzka systémov bola bezpečná a spĺňala všetky kritériá pre ich použitie v praxi.

 • 10:20 - 11:20

  Ochrana pred bleskom a prepätím pre vonkajšie osvetlenie a monitorovacie zariadenia

  Ing. Jozef Daňo, obchodno-technický manažér OBO Bettermann, s.r.o.

 • 11:25 - 12:15

  Návrh ochrany fotovoltických elektrární proti prepätiu pre jednosmerné siete do 1500 V DC. Kontrola a revízie fotovoltických prepäťových ochrán.

  Ing. Daniel Sidun, konateľ KIWA sk, s.r.o.

 • 12:15 - 13:30

  Obed

 • 13:30 - 14:30

  Strážiče izolačného stavu v IT sieťach

  Ing. Michal Závodník, vedúci technického úseku HAKEL spol. s r.o.

 • 14:35 - 15:35

  Postup pri OPaOS systému ochrany pred bleskom článok po článku

  Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, zástupca DEHN+SE pre Slovensko, člen klubu ILPC

 • 15:45 - 17:15

  Praktický workshop: Merania pri vykonávaní OPaOS VTZE (3)

  Zabezpečuje: Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A

 • 15:45 - 18:00

  Praktický workshop: Zásady správnej inštalácie vodičov HVI v systémoch LPS (2)

  Zabezpečuje: spoločnosť DEHN s.r.o.

 • 19:00 - 23:00

  Raut a spoločenský večer. Hudobný hosť: HAKEL BAND

 • do 22:00

  Možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb Grand hotela Bellevue****

Dátum

6. júna 2023 - 8. júna 2023

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Cena

od 190 €

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program 7. 6.

 • 07:00 - 09:00

  Raňajky pre ubytovaných

 • 09:00 - 09:45

  Prúdové chrániče a problematika unikajúcich prúdov v inštaláciách

  Ing. Jan Krejčí, revízny technik VTZE s obmedzením napätia do 1000 V AC, 1500 V DC v obj. A

 • 09:50 - 10:45

  Typy káblových trás pre trvalú dodávku elektrickej energie – normové, nenormové uloženia. Doklady potrebné na deklaráciu funkčnej odolnosti v požiari z hľadiska legislatívy SR.

  Ing. Peter Homola, technická podpora ELKOND HHK, a.s., predseda tímu technikov AVK ČR a SR

 • 10:45 - 11:15

  Prestávka

 • 11:15 - 12:00

  Výroba rozvádzačov DBO (rozvodnice určené na prevádzkovanie laikmi) podľa normy STN EN 61439-3: 2012. Ako postupovať pri výrobe tak, aby sme dodržali všetky požiadavky príslušnej normy.

  Štěpán Tyc, produktový manažér a technická podpora v Hager Electro s.r.o.

 • 12:00 - 13:15

  Obed

 • 13:15 - 14:15

  Inteligentné ističe a meranie spotreby energie – nové technológie a normy

  Martin Dostál, produktový manažér SK&CZ Schneider Electric CZ s.r.o.

 • 14:20 - 15:20

  Slaboprúdové inštalácie v objektoch

  Ing. Rudolf Štober, projektant EZ, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A a B, špecialista na ochranu pred bleskom a prepätím, člen TK 43 pri ÚNMS SR

  Anotácia:
  Prednáška rozoberie problematiku inštalácie slaboprúdových vedení v objektoch, požiadavky na ich inštalácie, kontrolu a funkčnosť.

 • 15:20 - 15:35

  Prestávka

 • 15:35 - 16:35

  Praktické rady a odporúčania pre výkon revízií podľa predpisov

  Ing. Michal Horňak, revízny technik VTZ elektrických, tlakových, zdvíhacích a plynových, externý expert Slovenskej národnej akreditačnej služby pre inšpekčné orgány v oblasti elektrických zariadení a strojárstva

  Anotácia:
  Predmetom prednášky sú rady a odporúčania, ako sa správne pripraviť na výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (OPaOS VTZ EZ), čomu je pri OPaOS VTZ EZ potrebné venovať zvýšenú pozornosť, ako sa vysporiadať s určením vonkajších vplyvov (prostredia) vrátane príkladov, ako má prebiehať samotný výkon prehliadky a skúšky VTZ EZ, ako správne vyhotoviť súpis merania, ako správne splniť podmienku vypracovania prehlásenia zodpovednosti projektanta, montážnika a revízneho technika, ako správne vyhodnotiť OPaOS a v neposlednom rade ďalšie dôležité rady a odporúčania.

 • 16:35 - 17:00

  Diskusia s lektormi

 • 17:00 - 17:15

  Tombola, vyhodnotenie súťažného workshopu, ukončenie prednáškovej časti konferencie

 • 17:30 - 19:00

  Praktický workshop: Merania pri vykonávaní OPaOS VTZE (4)

  Zabezpečuje: Radoslav Rieger, revízny technik VTZE bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A

 • 18:30 - 21:00

  Večera pre ubytovaných

 • do 21:00

  Možnosť individuálneho využitia relaxačných služieb Grand hotela Bellevue****

Dátum

6. júna 2023 - 8. júna 2023

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Cena

od 190 €

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Program 8. 6.

 • 07:00 - 09:00

  Raňajky pre ubytovaných

 • 08:30 - 12:00

  Odborná exkurzia v skúšobni FIRES v Batizovciach

  FIRES s.r.o. vykonáva certifikačné a skúšobné služby pri posudzovaní a overovaní nemennosti parametrov stavebných výrobkov so zameraním na požiarnu bezpečnosť stavebných výrobkov.
  Spoločnosť bola založená v roku 1995 a počas svojej histórie dosiahla medzinárodné uznanie. V súčasnosti poskytuje komplexné služby v oblasti skúšania a certifikácie stavebných výrobkov pre významných klientov zo strednej Európy, EÚ, a aj pre klientov z krajín mimo EÚ.

 • 12:00

  Koniec exkurzie

  Predpokladaný koniec exkurzie - odchod domov, resp. ku Grand hotelu Bellevue,
  možnosť individuálnej prehliadky
  tatranskej prírody

Dátum

6. júna 2023 - 8. júna 2023

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Cena

od 190 €

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Sprievodný program

 1. Výstavky 40 domácich a zahraničných výrobcov a distribútorov meracích prístrojov, el. prvkov a zariadení.

   

 2. Predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov.

   

 3. Výstava starých meracích prístrojov

 4. Praktický workshop: Zásady správnej inštalácie vodičov HVI v systémoch LPS

  Workshop sa bude skladať z teoretickej a praktickej časti.
  V teoretickej časti zaznie:
  • Prečo a kedy zvoliť izolovanú zachytávaciu sústavu
  • Prečo používať zvodiče bleskových prúdov
  • Čo všetko sa vonkajšou izolovanou sústavou chráni
  • Kedy je izolácia iba vzduchom málo
  • Ako realizovať požiadavky z montážneho návodu

  Čo bude prakticky názorne vysvetlené, ukázané a nacvičené:
  • Stavba bleskozvodnej sústavy podľa zadania
  • Odhalenie a vysvetlenie montážnych chýb

  Zabezpečuje: spoločnosť DEHN – Jiří Kroupa, Jan Hájek

 5. Praktický workshop: Meranie pri vykonávaní odborných prehliadok a odborných skúšok VTZE

  Praktické postupy pri meraní elektrických veličín pri vykonávaní OPaOS v súlade s STN 33 2000-6: 2018 s prihliadnutím na možné riziká. Vzhľadom na to, že niektoré merania sa musia vykonávať v beznapäťovom stave a iné merania tento stav môžu/alebo musia vyvolať (napr. test RCD), tak tieto ukážky merania budú prostredníctvom videozáznamu.

  Merania:
  a) spojitosť ochranných vodičov (6.4.3.2)
  b) izolačný odpor elektrickej inštalácie (6.4.3.3)
  c) skúšanie izolačného odporu na potvrdenie odporu/ impedancie podláh a stien (6.4.3.5)
  d) skúšanie na potvrdenie účinnosti samočinného odpojenia od zdroja (6.4.3.7) – impedancia zemnej poruchovej slučky
  e) skúšanie na potvrdenie účinnosti doplnkovej ochrany (6.4.3.8)
  f) úbytok napätia (6.4.3.11)

  Zabezpečuje: Radoslav Rieger, revízny technik VTZE
  bez obmedzenia napätia v obj. skupiny A

 6. Odborná exkurzia v skúšobni FIRES v Batizovciach

  FIRES s.r.o. vykonáva certifikačné a skúšobné služby pri posudzovaní a overovaní nemennosti parametrov stavebných výrobkov so zameraním na požiarnu bezpečnosť stavebných výrobkov.
  Spoločnosť bola založená v roku 1995 a počas svojej histórie dosiahla medzinárodné uznanie. V súčasnosti poskytuje komplexné služby v oblasti skúšania a certifikácie stavebných výrobkov pre významných klientov zo strednej Európy, EÚ, a aj pre klientov z krajín mimo EÚ.

 7. Individuálne využitie wellness a ďalších relaxačných a športových služieb Grand hotela Bellevue****

Dátum

6. júna 2023 - 8. júna 2023

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Cena

od 190 €

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Organizačné pokyny

1. ÚČASTNÍCKY POPLATOK

170 € s DPH / osoba pri úhrade do 15. 5. 2023
190 € s DPH / osoba pri úhrade od 16. 5. 2023 zahŕňa:

 • Účasť na všetkých prednáškach a workshopoch
 • Konzultácie s lektormi a vystavovateľmi
 • Obed formou bufetu  6. a 7. 6. 2023
 • Občerstvenie a spoločenský večer 6. 6. 2023
 • Občerstvenie
 • Elektronické osvedčenie o absolvovaní konferencie
 • Elektronický zborník prednášok
 • Prístup k mobilnému sprievodcovi konferencie

Účastnícky poplatok fakturuje spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT s.r.o.

Ak prídete s rodinným príslušníkom, ktorý sa nezúčastní konferencie, účastnícky poplatok zaň neuhrádzate.

 

2. UBYTOVANIE ZA ZVÝHODNENÝCH PODMIENOK (so zľavou 60% z bežnej ceny) v Grand hoteli Bellevue****  je potrebné rezervovať priamo v našom e-shope.

Jednolôžková izba:        130 € / osoba / noc

Dvojlôžková izba:           90 € / osoba / noc  (v prípade obsadenia dvojlôžkovej izby jednou osobou bude účtovaný doplatok za cenu jednolôžkovej izby)

 • v cene ubytovania (bez DPH) je miestna daň, raňajky, večera formou rautu,  vstup do wellness, parkovanie, wifi

 

3. ODBORNÁ EXKURZIA  v skúšobni FIRES v Batizovciach – 8. 6. 2023

Cena odbornej exkurzie  je 15 €/ osoba bez DPH.

 

Sprostredkované ubytovanie a odbornú exkurziu fakturuje spoločnosť MH ECONOMY, s.r.o.

 

Po vložení vstupenky, rezervovaní ubytovania alebo odbornej exkurzii do košíka je potrebné košík následne odoslať. Po správnom odoslaní košíka Vám príde do e-mailu potvrdenie objednávky, vstupenka a v prípade platby vopred aj zálohová faktúra. Pokiaľ nepríde email, prosím skontrolujte priečinok spam, prípadne si môžete overiť objednávku po prihlásení do Môjho účtu na našom webe a na tel. čísle 0905 211 728.

Dátum

6. júna 2023 - 8. júna 2023

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Cena

od 190 €

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Pozvánka na konferenciu ELTECH SK 2023

ELTECH SK 2023 Súbor PDF

Dátum

6. júna 2023 - 8. júna 2023

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Cena

od 190 €

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Novinky

                                 Spúšťame mobilného sprievodcu,

ktorý vás bude sprevádzať počas našich konferencií a odborných seminárov, kde nájdete vstupenku, všetky aktuálne informácie, novinky, program, materiály od lektorov, možnosť zadávať otázky priamo lektorovi a mnoho ďalšieho. Aplikáciu je možné stiahnuť cez google play alebo appstore. Vstup do podujatia vám bude sprístupnený po zakúpení vstupenky.

Druhou novinkou je spustenie vernostného programu, všetky informácie vrátane
registrácie, pravidiel sú zverejnené na našej stránke elektromanagement.sk.
Vernostné body sú pripisované v pomere:
Takto získané vernostné body môžete využiť napr. na zľavu pri ďalšom nákupe alebo uplatniť body výberom z darčekovej ponuky.

Vernostné body môžu zbierať účastníci aj vystavovatelia. Všetky nákupy od 20.12 k dnešnému dňu budú pripísané a zobrazené po registrácii v sekcii “Môj účet”.

Bližšie podmienky nájdete tu 

Dátum

6. júna 2023 - 8. júna 2023

Miesto udalosti

Grand hotel Bellevue**** Horný Smokovec 21, 062 01 Starý Smokovec

Cena

od 190 €

Odborný garant

Ing. Ján Meravý

Generálny partner

Oficiálni partneri

Mediálni partneri